Slashing chickens

Jean baptiste djib reynaud iello djib schotten totten fillette
Jean baptiste djib reynaud iello djib schotten totten fillette closeup01
Jean baptiste djib reynaud iello djib schotten totten fillette closeup02

Card illustration for Schotten Totten, a Reiner Knizia cardgame (Iello-2016)